Đại hội Liên đội Trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2008-2009

Sáng ngày 05/10/2008 Liên đội trường THCS Lương Thế Vinh đã tổ chức

thành công đại hội liên đội. Đại hội đã báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2007-2008 và thông qua chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2008-2009. Khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong việc tham gia phong trào đội. Đại hội cũng bầu cử ra Ban chỉ huy mới để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đội trong năm học mới.

DANH SAÙCH KHEN THÖÔÛNG TAÄP THEÅ

1/CHI ÑOÄI 6A2

2/CHI ÑOÄI 7A7

3/CHI ÑOÄI 6A1

4/CHI ÑOÄI 8A1

5/CHI ÑOÄI 8A2

CAÙ NHAÂN

1/Döông Ngoïc Ñoâng Quyønh

2/Traàn Thanh Thaéng

3/Phaïm Minh Taân

4/Ngoâ Hoaøng Luaân

5/Buøi Nghóa Minh Haï

6/Nguyeãn Thuî Truùc My

7/Ng Khöông Nhaät Anh

8/Mai Thaønh Trung

9/Taï Ngoïc Khoâi Nguyeân

10/Lyù Höõu Vinh

DANH SÁCH TRÚNG CỬ

1/Nguyễn Khương Nhật Anh

-Chi đội trưởng chi đội 9A1

-Đạt danh hiệu hoc sinh giỏi,

-Hạnh kiểm tốt .

-Tham gia tích cực các hoạt đội của chi đội , liên đội,đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

2/Bùi Nghĩa Minh Hạ

-Chi đội trưởng 8A7

-Đạt học sinh giỏi

-Hạnh Kiểm tốt.

-Tích cực tham gia các hoạt động của chi đội cũng như liên đội

-Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ


3/Ngô Hoàng Luân

-Chi đội trưởng 7A6

-Hạnh kiểm tốt .

-Học sinh giỏi 6 năm liên

-Tham gia tốt các hoạt động của chi đội, liên đội .Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ


4/Nguyễn Thuỵ Trúc Mi

-Chi đội trưởng 9A2

-Hạnh kiểm tốt

-Đạt học sinh giỏi.

-Tham gia nhiệt tình các phong trào của liên đôi . Tổ chức tốt các hoạt động ở chi đội trong năm học . Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ


5/Nguyễn Quỳnh Nhi

-Chi đội phó 7A2

-Là Học sinh giỏi.

-Hạnk kiểm tốt

-Giải KK viết chữ đẹp cấp trường, giải B vẽ tranh cấp quận,

-Học sinh giỏi môn tin học và tiếng Anh, là cháu ngoan Bác Hồ


6.Trương Ngọc Cát Phương

-Là uỷ viên BCH liên đội TH Thực Hành

-Hạnh kiểm tốt

-5 năm liền học sinh Giỏi

-Hoàn thành tốt công tác Đội.

-Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

-Giải KK Hoa phượng Đỏ.


7.Mai Thành Trung

Chi đội trưởng chi đội 9A5

Đạt học sinh giỏi . Hạng nhất khối

Hạnh kiểm tốt . Tham gia, tổ chức tốt các hoạt động của chi đội cũng như liên đội

Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ


8/Chu Nguyễn Anh Tuấn

Chi đội trưởng 6A7

-5 năm liền là học sinh giỏi.

-Giải nhất hoa Phượng Đỏ

-Đạt giải thi cờ vua cấp quận

-Giải KK học sinh giỏi quận

-Hạnh kiểm tốt


9/Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chi đội trưởng chi đội 7A1

– Hạnh kiểm tốt .

– Đạt học sinh giỏi

-Tham gia tốt các phong trào của chi đội, liên đội

-Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

10/Nguyễn Ngọc Hà Uyên

-Chi đội trưởng 8A2

-Đạt học sinh giỏi

-Hạnh kiểm tốt

-Tham gia tích cực phong trào Đội trong năm học ,

– Giải B hoa Phượng Đỏ

-Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

11.Huỳnh Ngọc Phương Vy

-Liên đội phó trường TH An Bình 1

-Hạnh Kiểm tốt

-Đạt học sinh giỏi 5 năm liền

-Tham gia tốt các phong trào của Đội

-Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ


Advertisements
%d bloggers like this: