Tài liệu-phần mềm môn Tin học THCS

Tài liệu tập huấn tin học quyển 3 và 4 THCS

Tài liệu đợt tập huấn tin học THCS Quyển 3 và 4

Phân phối chương trình tin hoc 9-quyển 4

MÔN: Tin học  LỚP:  9  BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ (tham khảo)

(Học Kỳ I: 18 tuần đầu x 2 tiết/ tuần = 36 tiết; Tuần 19 hoàn thành chương trinh).

Tuần Tiết thứ Nội dung
1 1 Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
2 Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (tt)
2 3 Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
4 Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (tt)
3 5 Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
6 Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (tt)
4 7 Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web
8 Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web (tt)
5 9 Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
10 Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet (tt)
6 11 Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử.
12 Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (tt)
7 13 Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử
14 Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử (tt)
8 15 Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm KOMPOZER
16 Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm KOMPOZER (tt)
9 17 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản
18 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (tt)
10 19 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (tt)
20 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (tt)
11 21 Ôn tập chương 1
22 Kiểm tra (1 tiết)
12 23 Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính
24 Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính (tt)
13 25 Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus
26 Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus (tt)
14 27 Bài 7. Tin học và xã hội
28 Bài 7. Tin học và xã hội (tt)
15 29 Bài 8. Phần mềm trình chiếu
30 Bài 8. Phần mềm trình chiếu (tt)
16 31 Bài 9. Bài trình chiếu
32 Bài 9. Bài trình chiếu (tt)
17 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
34 Ôn tập
18 35 Ôn tập (tt)
36 Kiểm tra học kì I
19 Hoàn thành chương trình HKI
(Học Kỳ II: 17 tuần đầu x 2 tiết/ tuần = 34 tiết; Tuần 18 hoàn thành chương trình).
20 37 Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em
38 Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em (tt)
21 39 Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu
40 Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu (tt)
22 41 Bài thực hành 7. Thêm màu sắc cho bài trình chiếu
42 Bài thực hành 7. Thêm màu sắc cho bài trình chiếu (tt)
23 43 Bài 11. Thêm hình ảnh Vào trang chiếu
44 Bài 11. Thêm hình ảnh Vào trang chiếu (tt)
24 45 Bài thực hành 8. Trình bày thông tin bằng hình ảnh
46 Bài thực hành 8. Trình bày thông tin bằng hình ảnh (tt)
25 47 Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
48 Bài 12. Tạo các hiệu ứng động (tt)
26 49 Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động
50 Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động (tt)
27 51 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp
52 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
28 53 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
54 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
29 55 Ôn tập chương 3
56 Kiểm tra (1 tiết)
30 57 Bài 13. Thông tin đa phương tiện
58 Bài 13. Thông tin đa phương tiện (tt)
31 59 Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
60 Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động (tt)
32 61 Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản
62 Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản (tt)
33 63 Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản (tt)
64 Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện
34 65 Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện (tt)
66 Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện (tt)
35 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
68 Ôn tập
36 69 Ôn tập (tt)
70 Kiểm tra  học kì II
37 Hoàn thành chương trình tin học 9

Tải về tại đây :PPCT_TIN_HOC_L9

Phân phối chương trình trung học cơ sởMôn tin học 8

(Áp dụng từ năm học 2008-2009)

Cả năm        :  35 tuần x 2 tiết/tuần    = 70 tiết

Học kì I       : 18 tuần x 2 tiết/tuần     = 36 tiết

Học kì II      : 17 tuần x 2 tiết/tuần     = 34 tiết

hoc ky I

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính (2 tiết)
Tiết – 1 1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?2. Ví dụ
Tiết – 2 3. Viết chương trình – ra lệnh cho máy tính làm việc4. Vì sao cần phải viết chương trình
Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình(2 Tiết)
Tiết – 3 1. Chương trình và ngôn ngữ lập trình2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

3. Từ khóa và tên.

Tiết – 4 3. Cấu trúc chung của chương trình.4. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình pascal.
Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal (2 Tiết)
Tiết – 5 Thực hành Bài tập1,2
Tiết – 6 Thực hành Bài tập 3 + tổng kết
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu (2 Tiết)
Tiết – 7 1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu2. Các phép toán và kiểu dữ liệu số
Tiết – 8 3. Các phép tính so sánh4. Giao tiếp người – máy tính
Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán (2 Tiết)
Tiết -9 Thực hành Bài tập1,2
Tiết – 10 Thực hành Bài tập 3 + tổng kết
Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình (2 Tiết)
Tiết – 11 1. Biến là công cụ chính trong lập trình2. Khai báo biến
Tiết – 12 3. Sử dụng biến trong chương trình4. Hằng
Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến (2 Tiết)
Tiết – 13 Thực hành Bài tập 1
Tiết – 14 Thực hành Bài tập 2 + tổng kết
Tiết – 15 Bài tập
Tiết – 16 Kiểm tra lý thuyết
Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break Out(4 Tiết)
Tiết – 17 1. Giới thiệu phần mềm2. Màn hình chính của phần mềm
Tiết – 18 3. Hướng dẫn sử dụng
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình (4 Tiết)
Tiết – 19 1. Bài toán và xác định bài toán2. Quá trình giải bài toán
Tiết – 20 3. Thuật toán và mô tả thuật toán
Tiết – 21 22 4. Một số ví dụ về thuật toán
Tiết – 23 24 Bài tập
Tiết – 25 1. Giới thiệu phần mềm2. Màn hình chính của phần mềm
Tiết 26,27,28 3. Hướng dẫn sử dụng
Bài 6. Câu lệnh điều kiện (2 Tiết)
Tiết – 29 1. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện2. Tính đúng sai của điều kiện

3. Điều kiện và phép so sánh

Tiết – 30 4.Cấu trúc rẽ nhánh5. Câu lệnh điều kiện
Bài thực hành 4.  sử dụng lệnh điều kiện if. . . then (2 Tiết)
Tiết – 31 Thực hành Bài tập 1
Tiết – 32 Thực hành Bài tập 2,3
Tiết -33 Kiểm tra thực hành
Tiết – 34, 35 Ôn tập HKI
Tiết – 36 Kiểm tra HKI
Học kỳ II
Bài 7 : Câu lệnh lặp (2 Tiết)
Tiết – 37
  1. Các công việc phải thực hiện nhiều lần
  2. Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh
Tiết – 38
  1. Ví dụ
  2. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp
Bài thực hành 5.  Sử dụng lệnh lặp  for . . .do (2 Tiết)
Tiết – 39 Thực hành Bài tập 1,2
Tiết – 40 Thực hành Bài tập 3
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước (2 Tiết)
Tiết – 41 1. Các họat động lặp với số lần chưa biết trước.2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
Tiết – 42 3. Lặp vô hạn lần – Lỗi lập trình cần tránh.
Bài thực hành  6: Sử dụng lệnh lặp  while . . .do (2 Tiết)
Tiết – 43 Thực hành Bài tập 1
Tiết – 44 Thực hành Bài tập 2
Tiết – 45,46,47 Bài tập
Tiết 48 Kiểm tra 1 Tiết
Học vẽ hình với GeoGebra (6 Tiết)
Tiết – 49, 50 Giới thiệu phần mềm GeoGebra bằng tiếng Việt
Tiết – 51, 52 Đối tượng hình học.
Tiết – 53, 54 Bài tập thực hành
Bài 9. Làm việc với dãy số (2 Tiết)
Tiết – 55 1. Dãy số và biến mảng2. Ví dụ
Tiết – 56 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số.
Bài thực hành 7.  xử lý dãy số trong chương trình (2 Tiết )
Tiết – 57 Thực hành Bài tập 1
Tiết – 58 Thực hành Bài tập 2
Tiết – 59,60 Bài tập
Tiết – 61 Kiểm tra thực hành
Quan sát hình học không gian với YENKA (6 Tiết)
Tiết – 62 1. Giới thiệu phần mềm.2. Giới thiệu màn hình làm việc.
Tiết – 63 3. Tạo hình không gian.
Tiết – 64 4. Khám phá, điều khiển các hình không gian.
Tiết – 65 5. Một số chức năng nâng cao
Tiết – 66,67 Thùc hµnh
Tiết – 68, 69 Ôn tập cuối năm
Tiết – 70 Kiểm tra  học kì II

Tải về tại đây :PPCT_TIN_HOC_L9

——————————————-

Tin học dành cho THCS quyển 3

Phần 2: Phần mềm học tập

Bài 1: Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out

Phần mềm Finger Break Out

Bài 2: Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times

Phần mềm Sun Times

Bài 3: Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

Phần mềm Geogebra

Bài 4: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka

Phần mềm Yenka

Pascal Study 1.00: Học Pascal từ cơ bản đến nâng cao

Xin giới thiệu với các bạn phần mềm học Pascal từ cơ bản đến nâng cao chỉ với dung lượng 20MB. Địa chỉ tải:

http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/pascalstudy.exe

Hoặc :

http://download212.mediafire.com/lyawly1wycmg/niuntnyhh1m/Pascal+Study+1.0_tusachnho.co.cc.rar


Giao diện chính của chương trình như sau:

Phần 1
: Là nơi để bạn bước đầu làm quen với các kiểu dữ liệu, khai báo hằng, biến và các câu lệnh cơ bản, bạn cần xem kỹ phần này thì mới có thể làm được những bài tập ở phần 2.

Phần 2: Bài tập ở rất nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn câu lệnh If… then… else; chương trình con; xâu kí tự (string); nếu muốn biết mình đã làm đúng hay sai thì ở phía dưới mỗi câu đã có phần gợi ý (hình quả cầu màu xanh) giúp bạn dễ phát hiện lỗi của mình.

Phần 3: Nhiều trò chơi thú vị đã được lập trình sẵn như Tung hứng; Nhắm đích; Xếp hình; Tìm đường…

Phần 4: Phụ lục nêu ra những danh từ riêng trong Pascal, bảng mã kí tự, những thủ tục và hàm, định hướng chương trình dịch…

Ngoài ra trong phần mục lục của chương trình còn có thêm phần Từ điển tra cứu lỗi rất hay, bạn chỉ cần nhập lỗi mà chương trình Pascal hiển thị vào khung tra cứu thì kết quả sẽ hiện ra ngay (tuy nhiên cũng có một vài lỗi không có trong từ điển).

—————————————————————————————–

Phần mềm dạy học môn Tin học quyển 2 -Lớp 7 THCS

Để tải những phần mềm phục vụ cho việc dạy và học chương trình Tin học dành cho THCS-Quyển 2, bạn có thể sử dụng các đường link sau:

Phần mềm địa lí thế giới

Phần mềm Typing Test

Phần mềm học toán ToolkitMath

Phần mềm vẽ hình hình học động GeoGebra

Phần mềm Java ảo hỗ trợ GeoGebra

Phần mềm dạy học môn Tin học quyển 1 -Lớp 6 THCS

Để tải những phần mềm phục vụ cho việc dạy và học chương trình Tin học dành cho THCS-Quyển 1, bạn có thể sử dụng các đường link sau:

solarsystem.zip

Mouse.zip

Mario.zip

————————————————————-

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯ­ƠNG TRÌNH LỚP 7 THPT

MÔN TIN HỌC

(Áp dụng từ năm học 2007-2008)

Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết

Học kì I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Học kì II : 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (PPCT)

Nội dung Thời lượng
Phần 1. Bảng tính điện tử 42 (18, 22, 2)*
Phần 2. Phần mềm học tập 16 (8, 8, 0)
Ôn tập 4
Kiểm tra 8
Cộng 70

Ghi chú: Con số: 42 (18, 22, 2) nghĩa là tổng số 42 tiết, trong đó gồm: 18 tiết lí thuyết, 22 tiết thực hành, 2 tiết bài tập.

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ THAM KHẢO

HỌC KÌ I

Tiết – 1, 2 Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?
Tiết – 3, 4 Bài thực hành 1. Làm quen với Excel
Tiết – 5, 6 Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
Tiết – 7, 8 Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
Tiết – 9, 10, 11, 12 Luyện gõ phím bằng Typing Test
Tiết – 13, 14 Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính
Tiết – 15, 16 Bài thực hành 3. Bảng điểm của em
Tiết – 17, 18 Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
Tiết – 19, 20 Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em
Tiết – 21 Bài tập
Tiết – 22 Kiểm tra (1 tiết)
Tiết – 23, 24, 25, 26 Học địa lí thể giới với Earth Explorer
Tiết – 27, 28 Bài 5. Thao tác với bảng tính
Tiết – 29, 30 Bài thực hành 5. Bố trí lại trang tính của em
Tiết – 31 Bài tập
Tiết – 32 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Tiết – 33, 34 Ôn tập
Tiết – 35, 36 Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết – 37, 38 Bài 6. Định dạng trang tính
Tiết – 39, 40 Bài thực hành 6. Định dạng trang tính
Tiết – 41, 42 Bài 7. Trình bày và in trang tính
Tiết – 43, 44 Bài thực hành 7. In danh sách lớp em
Tiết – 45, 46 Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu
Tiết – 47, 48 Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi?
Tiết – 49, 50, 51, 52 Học toán với Toolkit Math
Tiết – 53 Kiểm tra (1 tiết)
Tiết – 54, 55 Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
Tiết – 56, 57 Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ
Tiết – 58, 59, 60, 61 Học vẽ hình học động với GeoGebra
Tiết – 62, 63, 64, 65 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp
Tiết – 66 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Tiết – 67, 68 Ôn tập
Tiết – 69, 70 Kiểm tra học kì II

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

(còn tiếp…………………)

TẢI VỀ MÁY ĐỂ XEM CLICK VÀO ĐÂY phan-phoi-chuong-trinh-tin-hoc-7

————————————————————-

Phân phối chương trình môn Tin học tự chọn lớp 6 THCS

Ngày 28/8/2006 Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn dạy học môn Tin học tự chọn ở lớp 6 THCS tại công văn số 7845/BGDĐT-GDTrH. Nay Bộ GD&ĐT gửi Phân phối chương trình môn Tin học tự chọn lớp 6 (có bản Phân phối chương trình được gửi kèm theo).

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GD&ĐT khẩn trương triển khai hướng dẫn các trường THCS có tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn ở lớp 6 THCS để thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo với Bộ GD&ĐT (qua Vụ GDTrH) để hướng dẫn giải quyết.

(Lưu ý: Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác phục vụ công tác quản lý đều được đưa lên Website của Bộ GD&ĐT: http://www.moet.gov.vn/, FAX của Vụ GDTrH: 04-8697285 và 04-8695711).

Tải phân phối chương trình Môn Tin học 6 tại đây
————————————————————
Advertisements

Một phản hồi

  1. sao cái links phần mền địa lí thế giới ko download dc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: